Kincaid, Kadosh, Zakir – Toy Carousel [Sol Selectas]