Kenny Bergamo, Paul Bones (CH), Muzarco – Is Your Name Tang Lung? [3-4-1 Cuts]